Etický kódex


Naša spoločnosť M-CAST s.r.o. má dobrú povesť ako obchodný partner i ako zamestnávateľ. Táto dobrá povesť je cennou obchodnou hodnotou a nechceme o ňu prísť. Každý z nás by sa mal snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu a rešpekt svojím spolupracovníkom, zákazníkom, dodávateľom a všetkým ostatným partnerom spoločnosti. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý úspech našej spoločnosti. 

Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti a predstavuje naše hodnoty v praxi.

Firemné hodnoty:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Vytváranie hodnoty pre zákazníka
 • Podpora inovácií
 • Priateľský k životnému prostrediu
 • Úcta a rešpekt jednotlivca
 • Bezúhonnosť
 • Zákaz detskej práce

Spoločensky zodpovedné podnikanie:

 • Rešpektujeme a podporujeme komunity a prostredie, v ktorom pôsobíme, a podnecujeme aktívne zapájanie sa do aktivít kultúrnej a spoločenskej hodnoty. 
 • Chránime a zveľaďujeme majetok spoločnosti M-CAST s.r.o. a ochraňujeme jej majetkové a dôverné informácie

Vytváranie hodnoty pre zákazníka:

 • Usilujeme sa budovať dôveru v naše podnikanie, naše schopnosti a túto dôveru prenášame aj do našich obchodných vzťahov
 • Zaväzujeme sa k tomu, čo môžeme poskytnúť, a poskytujeme to, k čomu sme sa zaviazali
 • Produkty a služby nakupujeme na základe ich skutočnej hodnoty

Podpora inovácií:

 • Podporujeme hľadanie nových riešení v oblasti výrobkov / služieb / procesov, ktoré by mohli byť efektívne uvedené do praxe.
 • Neustále vyhľadávame možnosti pre rozvoj jestvujúcich procesov a systémov.

Priateľský k životnému prostrediu:

 • Usilujeme sa zmierňovať dopady svojich činností na životné prostredie spolu s prijímaním preventívnych opatrení na znižovanie rizík, ktorým je vystavené obyvateľstvo a životné prostredie.
 • Spracovaním a recykláciou druhotných surovín prispievame k ochrane životného prostredia. 
 • Snažíme ekologickejšie nakladať s odpadmi, ktoré naša spoločnosť produkuje.
 • Naším cieľom je dodržiavanie štandardov ISO 14001 a získanie tohto certifikátu.

Úcta a rešpekt jednotlivca:

 • Správame sa k sebe s úctou a netolerujeme prejavy obťažovania či zastrašovania.
 • Umožňujeme zamestnancom osobnostne rásť a dávame im príležitosť naplno rozvíjať a využívať svoj potenciál.
 • Zachovávame bezpečné a neohrozujúce pracovné prostredie

Bezúhonnosť:

 • Odmietame ponúkanie úplatkov alebo poskytovanie podozrivých platieb
 • Neposkytujeme ani neprijímame nevhodné dary alebo prejavy pozornosti
 • Zostavujeme a predkladáme úplné a presné finančné a ostatné správy.
 • Chránime majetok, informácie a licencie našich zákazníkov a iných osôb
 • Vyhýbame sa konfliktu záujmov
 • S internými informáciami narábame vhodným a zákonným spôsobom

Zákaz detskej práce:

 • V zmysle zákonníka práce §11 ods.4 , spoločnosť M-CAST nezamestnáva osoby mladšie ako 16 rokov.