KvalitaMáme zavedený a certifikovaný Integrovaný manažérsky systém pozostávajúci zo Systému manažérstva kvality ISO 9001 : 2015, zo Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 :2004 a Systému manažérstva BOZP ISO 45000 : 2019.

Kvalita výrobkov je kontrolovaná počas celého výrobného procesu. Pre zaistenie stability procesov a tým rovnomernej kvality odliatkov sú parametre procesov kontrolované a priebežne zaznamenávané.
Pre kontrolu kvality máme zariadené laboratórium vybavené modernou meracou technikou.
Rozmery odliatkov sú kontrolované podľa Kontrolných plánov a výsledky sú zaznamenávané do meracích protokolov. Na požiadanie vystavíme Atest 3.

Vybavenie laboratória pre kontrolu kvality:
Chemické zloženie zliatin je merané optickým emisným spektrometrom SPECTRO.
Skúšky mechanických vlastností materiálov sú realizované na zrekonštruovanom trhacom zariadení EU 20.
Nedeštruktívne skúšky ako RTG zabezpečujeme v spolupráci so spoľahlivými partnermi.
Tvrdosť materiálov je kontrolovaná pomocou tvrdomeru C3000.
Teploty taveniny a foriem sa merajú pomocou tyčového teplomeru alebo infračerveného pyrometra.
Kontrola rozmerov odliatkov počas medzioperačnej a výstupnej kontroly je vykonávaná pomocou digitálnych posuvných meradiel, profil projektoru a výškomeru.

 

 

STN EN ISO 9001:2016

 

STN ISO 45001:2019

 

STN EN ISO 14001:2016