#

Zliatiny mediMosadze


Zliatiny medi a zinku je možné individuálne prispôsobiť rôznym oblastiam použitia. Pridaním legujúcich prvkov Al, Mn, Si, Fe alebo Pb možno ovplyvniť jednotlivé mechanické vlastnosti odliatkov.

Dobré zlievarenské vlastnosti materiálu v kombinácii s našimi skúsenosťami v oblasti konštrukcie foriem a jadier umožňujú výrobu tenkostenných a tvarovo zložitých odliatkov.

Pevnosti na úrovni bežných ocelí, odolnosť proti korózii, najmä proti poveternostným vplyvom, odolnosť proti morskej vode, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dobrá obrobiteľnosť poskytujú konštruktérovi cenovo výhodnú alternatívu pre širokú škálu možných aplikácií.
Ako odlievacie materiály sa zvlášť osvedčili CuZn38Al-C, CuZn37Al1-C, CuZn34Mn3Al2Fe1-C a CuZn16Si4-C.
Zliatiny medi a zinku nie sú zdraviu škodlivé, ich povrchy majú antimikrobiálny účinok.


Technické využitie mosadzí:


• Pri konštrukcii strojov a zariadení, napríklad v dopravnej technike, ventilačnej technike, v nástrojových, energetických a tlačiarenských strojoch, v pohonnej technike, robotike, automatizácii…
• V špeciálnej konštrukcii strojov a zariadení ako segment kužeľových prevodov, ozubených a kužeľových kolies.
• V konštrukcii čerpadiel ako sacie čerpadlá, tlakové telesá, lopatkové kolesá, uchytenia segmentov a puzdrá a oveľa viac.
• V lekárskej technike na frézovacie ramená, ohyby rúrok alebo lekárske prístroje.
• Našim zákazníkom ponúkame individuálne zliatiny medi a zinku, ktoré vyvíjame špeciálne podľa požiadaviek.
• Legovaním rozličných prvkov je možné dosiahnuť požadované mechanické vlastnosti takmer pre všetky možné aplikácie.
• Radi vám poradíme, ako nájsť optimálny materiál.

Mechanické vlastnosti materiálov (PDF)
Hliníkové bronzy


Zliatiny medi a hliníku sú vysoko pevné zliatiny. Preto ich možno ako konštrukčný materiál použiť v rôznych oblastiach. Pridaním legujúcich prvkov Ni a Fe možno ovplyvniť rôzne vlastnosti odliatkov, ako napríklad statickú a dynamickú pevnosť, odolnosť voči kavitačnej erózii, či odolnosť voči opotrebeniu.

Pevnostné charakteristiky zliatin sú ovplyvnené nielen zložením zliatiny, ale aj procesom liatia. Pri odlievaní týchto materiálov do kovových resp. medených foriem dosahujú pevnostné charakteristiky odliatkov obzvlášť vysoké hodnoty. Zliatiny medi a hliníka sa osvedčili v kontakte s veľkým počtom médií, ktoré sú príliš agresívne pre iné medené materiály.

Vyvážený pomer Al-Ni zaisťuje vysokú úroveň odolnosti proti korózii v prostrediach ako sú:
• slabo kyslé až slabo zásadité soľné roztoky (siričitanové a bieliace roztoky, roztoky draselných solí)
• priemyselné odpadové vody
• Morská voda a organické médiá (vrátane kyseliny octovej)
• Redukované a ľahko oxidovateľné minerálne kyseliny (zriedené napr. 10% kyselina chlorovodíková, kyselina fluorovodíková 1% kyselina fosforečná a najmä koncentrovaná kyselina sírová)
• v agresívnom priemyselnom prostredí blízko mora alebo v prostredí obsahujúcom oxid siričitý

Ako odlievacie materiály sa osvedčili najmä CuAl10Ni3Fe2-C, CuAl10Fe5Ni5-C a CuAl11Fe6Ni6-C.
Technické využitie hliníkových bronzov:


• V železničnej technike, napríklad v konštrukcii nadzemného vedenia ako rozpery, spony a držiaky závesných lán, ako uzamykacie diely pre dvere a oveľa viac.
• V konštrukcii sacích čerpadiel, tlakových telies, lopatkových kolies, uchytenia segmentov a oveľa viac.
• V strojárstve pre diely, ktoré musia mať vysokú únavovú pevnosť.
• Pri stavbe lodí pre aplikácie odolné voči morskej vode, kde sa vyžadujú veľmi vysoké hodnoty pevnosti.

Našim zákazníkom ponúkame individuálne zliatiny medi a hliníka, ktoré vyvíjame špeciálne podľa požiadaviek.
Cielenou variáciou legujúcich prvkov možno dosiahnuť požadované mechanické vlastnosti pre takmer všetky možné aplikácie.
Radi vám poradíme s hľadaním optimálneho materiálu.

Mechanické vlastnosti materiálov (PDF)
Elektrovodná meďČistá meď

Najvyššiu možnú elektrickú a tepelnú vodivosť je možné dosiahnuť pri liatí do kovovej formy s použitím príslušnej kvality medi. Vysoké hodnoty vodivosti, ktoré je možné dosiahnuť ovplyvňuje stupeň čistoty medi v kombinácii s výrobným procesom. V odliatkoch z čistej medi sa potom elektrické prúdy prenášajú s nízkym odporom.
Komplexné geometrie odliatkov sa vytvárajú pomocou vložiek a jadier umiestnených vo formách, čím sa znižujú následné náklady pri mechanickom opracovaní. Radi vás podporíme v dizajne vášho výrobku, ktorý bude vhodný pre proces odlievania.

Zliatina medi a chrómu

Odliatok vyrobený z CuCr1-C sa vyznačuje kombináciou vysokej pevnosti a vysokej vodivosti pre elektrinu a teplo. Z tohto materiálu sú často vyrobené držiaky elektród a mechanicky zaťažené kontakty. Pri odliatkoch zo zliatiny takéhoto druhu je vhodné ďalšie spracovanie ako mechanické leštenie, galvanické pokovovanie.

Konštrukcie vyrábané pomocou odlievania medeným chladom sa dajú nájsť všade, kde pretekajú elektrické prúdy.
Ako nosiče kontaktov, skratovacie krúžky, uzemňovacie kontakty, prsty kontaktov, časti spínača vysokého napätia,…
Technické využitie elektrovodnej medi:


• v elektrotechnike
• v dodávke energie
• v konštrukcii prevodníka
• v konštrukcii transformátora
• v železničnej technike / stavbe trolejového vedenia
• na zváranie elektród
• v elektronickej mobilite

Mechanické vlastnosti materiálov (PDF)